Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6490 df39 500
0669 b321 500
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik viamefir mefir

Bardzo się zestarzałam w tym roku

Reposted fromosiaka osiaka viamariola mariola
0524 4b48
(...)nieważne, czy było to podczas słuchania kaset, oglądania seriali, imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia - przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdashuri dashuri viacytaty cytaty
5324 77e4
Reposted fromhermina hermina viaBloodMoon BloodMoon
2847 04ff 500
ŁDZ ♥
Reposted fromexistential-puke existential-puke viamefir mefir
6684 b103 500
Reposted fromnoirceur noirceur viathatwasntadream thatwasntadream
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viathatwasntadream thatwasntadream
7461 f4a7
8845 a6e7
Reposted fromaaajlajk aaajlajk viamefir mefir
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna.
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl